Cichlasoma friedrichsthalii (AKA Herichthys friedr