Cichlasoma heterospilus (AKA Herichthys heterospil