Cichlasoma urophthalmus (AKA Herichthys urophthalm